Chute Fence 940-FSH

Type: 2500, 2750, 2850V, 2575V, 3500, 3750, 3875V, 4500. 4760, 4850V
Ships from: FOB Brampton ON, Canada
U/M: Each
Stock: On Order
CM: 5182
Note: Shipping to be determined

Chute Fence

OEM: 940-FSH

Fits: Globe Slicer

Model:2500, 2750, 2850V, 2575V, 3500, 3750, 3875V, 4500. 4760, 4850V

Description: Chute Fence