Mengarm Assembly - MGR 400 No. 1 and higher

Type: 107971
Ships from: FOB Brampton Canada
U/M: Each
Stock: On Order
CM: 1456
* Mengarm Assembly MGR 400 No. 1 and higher:

  Pos. No. Part No.  Description  Add. Info  Required
108152 1 108152 Mengarm MGR 400 1
107974 2 107974 Buchse Ø 35 x Ø 120 x 30 1
108143 3 108143 Buchse Ø 21 x Ø 28 x 22 1
F445613 4 F445613 Rastbolzen GN 617-10-G-NI 1
F245615 5 F245615 Pilzknopf K3025 308 M8 VA 1